MEBLEPRODUCENCIPROMOCJEZALOGUJ ZAŁÓŻ KONTOKONTAKT

0 szt. / 0,00 PLN

Jesteś tutaj: Główna » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERIWU

""www.gama-sklep.com.pl""

 

 

 

 

DZIAŁ I.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

§ 1

 

>>>[DEFINICJE WYRAŻEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE]<<<

 

1. www.gama-sklep.com.pl - prowadzony przez Sklep Meblowy Gama w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep meblowy, utrzymywany przez Sklep Meblowy Gama w domenie gama-sklep.com.pl lub w sub-domenie gama-sklep.com.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu.

2. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu gama-sklep.com.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
Rejestracja - procedura zakładania Konta, gdzie w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu gama-sklep.com.pl oferty sprzedaży.
Sprzedawca, Oferent - właściciel serwisu Sklep Meblowy Gama z siedzibą w Sławie 67-410, przy ul. Henryka Pobożnego

3. Kupujący, Oblat - użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu gama-sklep.com.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.

4. Konto - osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu gama-sklep.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
Oferta - skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu gama-sklep.com.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

6. Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie sklep-gama.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku "kliknięcia" opcji "Dodaj do koszyka" przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji "Dodaj do koszyka" nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.

7. Zamówienie - wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu gama-sklep.com.pl - w wyniku wybrania opcji "zamów" - informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

 

a) pierwszy: potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na "kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji "wyślij zamówienie", w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też chce je anulować.

b) drugi: przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji "wyślij zamówienie", poprzez "kliknięcie" na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) "potwierdzenie zamówienia".


8. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami).

9. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu gama-sklep.com.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.gama-sklep.com.pl/doc/show/regulamin-1.


 

§ 2

 

>>>[Informacje ogólne]<<<

 

1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu gama-sklep.com.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu gama-sklep.com.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Sklep Meblowy GAMA.


2. Usługa korzystania z serwisu gama-sklep.com.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie gama-sklep.com.pl lub w domenie z rozszerzeniem gama-sklep.com.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu gama-sklep.com.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Sprzedaż w ramach pasażu gama-sklep.com.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe gama-sklep.com.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

 

>>>[WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU<<<

>>>gama-sklep.com.pl]<<<

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu gama-sklep.com.pl to: komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie gama-sklep.com.pl.

2. Sklep Meblowy Gama informuje, iż podczas korzystania z usług gama-sklep.com.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.  Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 

DZIAŁ II

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU gama-sklep.com.pl]

 

§ 4

 

>>>[UŻYTKOWNICY]<<<

 

1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu gama-sklep.com.pl, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu gama-sklep.com.pl nieodpłatnie.

2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Sklep Meblowy GAMA o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 

§ 5

 

>>>[REJESTRACJA]<<<

 

1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, chcąc skorzystać z usług serwisu gama-sklep.com.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.gama-sklep.com.pl/user/register, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji "zapisz", system serwisu gama-sklep.com.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.

 

§ 6

 

>>>[KONTO]<<<

 

1. W efekcie procedury rejestracji i na podstawie danych pozyskanych podczas procesu rejestracji utworzone zostaje konto Użytkownika. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to "kliknięcie" na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 5 ust. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji "aktywuj konto".

2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Sklepem Meblowym GAMA, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep Meblowy GAMA w ramach serwisu gama-sklep.com.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@gama-sklep.pl lub na piśmie na adres Sklep Meblowy Gama, ul. Henryka Pobożnego 4a, 67 - 410 Sława (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Sklep Meblowy GAMA usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu gama-sklep.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.

5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 

§ 7

 

>>>[WPROWADZENIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]<<<

 

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.), jest Sklep Meblowy Gama w Sławie 67-410, przy ul. Henryka Pobożnego 4a.Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Sklep Meblowy Gama w Sławie 67-410, przy ul. Henryka Pobożnego 4a. Serwis gama-sklep.com.pl jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:


a. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
b. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu Meblowego Gama  lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
c. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;
d. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz
e. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.


Wszystkie zbierane  dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest niezbędne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu gama-sklep.com.pl i sfinalizowania transakcji.

3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie w celu utworzenia konta Użytkownika. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach: marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, czyli na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Sklepu Meblowego GAMA, w tym informacji dotyczących produktów lub usług. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Sklep Meblowy GAMA, ul. Henryka Pobożnego 4a, 67 - 410 Sława.

5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Sklep Meblowy GAMA danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sklep Meblowy GAMA w ramach serwisu gama-sklep.com.pl jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep Meblowy GAMA konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu gama-sklep.com.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

7. Sklep Meblowy GAMA wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

 

Dział III

 

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU gama-sklep.com.pl]

 

§ 8

 

>>>[ZASADY OGÓLNE]<<<

 

1. Sklep Meblowy GAMA jako organizator serwisu gama-sklep.com.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

2. Sklep Meblowy Gama jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu gama-sklep.com.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

 

§ 9

 

>>>[OFERTA]<<<

 

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się na stronie www.gama-sklep.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez  pracownika Sklepu Meblowego Gama za pośrednictwem serwisu gama-sklep.com.pl najpóźniej na początku składania zamówienia.

4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b) wycofywania produktów z oferty sklepu;

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;

d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;


6. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu gama-sklep.com.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu gama-sklep.com.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na przewidziane przez Sprzedawcę zasady płatności (przelew lub za pobraniem).
Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, Sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący. Koszty niewymienione powyżej ponoszą obie strony po połowie.

11. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu gama-sklep.com.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

12. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

§ 10

 

>>>[ZAMÓWIENIE]<<<

 

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję "zamów" w wyniku czego system serwisu gama-sklep.com.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.

2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi treść przyszłej umowy, zawieranej w skutek przyjęcia oferty.

3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 11

 

>>>[PRZYJĘCIE OFERTY, SPRZEDAŻ]<<<

 

1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.

2. W wyniku przyjęcia oferty przez Użytkownika (zwanego dalej Kupującym) poprzez potwierdzenie zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

3. Strony umowy sprzedaży zobowiązane są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanym, zgodnie z przepisami prawa.

4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub w formularzu zamówienia.

5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu dokument zawartej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą Kupującego na innym trwałym nośniku (np. w formie pliku PDF). → ustawa o prawach konsumenta

 

6. Meble objęte promocją "bez vat" nie są objęte innymi promocjami i rabatami.

 

7. Przyjęcie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

 

§ 12

 

>>>[Termin realizacji zamówienia]<<<


1. Termin dostarczenia zakupionego towaru wynosi od 3 do 35 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Jednakże w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności, o której mowa w §12 ust. 1 lit. a, c, d, e, g Regulaminu termin zaczyna biec od momentu wpływu pieniędzy na konto bankowe Sprzedawcy. → art. 543 (1) KC

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

3. Za zgodą Kupującego zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych (np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.).

5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

§ 13

 

>>>[FORMY PŁATNOŚCI]<<<


1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia (dopłata reszty w chwili odbioru towaru);
b) gotówka forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu;
c) pełna przedpłata na konto sklepu;
d) płatność kartą kredytową poprzez www.płatności.pl
e) kredyt konsumencki na zakup towarów i usług Santander Consumer Bank S.A

f) bez zaliczki - wartość zamówienia poniżej 2000 zł (zapłata w chwili odbioru towaru) - nie dotyczy zamówień na meble kuchenne i tapicerowane

g) obligatoryjna wpłata zaliczki w przypadku zamówienia niestandardowego (realizowanego według indywidualnych wymagań Kupującego).

 

§ 14

 

>>>[DOSTAWA I ODBIÓR - KURIER]<<<

1. Zamówienia wysyłane firmą kurierską - meble do samodzielnego montażu (paczki). Koszt transportu: 99zł; lub 49zł, jeśli wartość zamówienia jest wyższa od 1000zł.

2. Dodatkową opcją wysyłki kurierskiej jest dostawa po godzinie 16:00: + 49 zł.

3. Wybór godziny dostawy kuriera (w przedziale od 10:00 do 18:00): + 49 zł.

4. Meble w paczkach Sprzedający wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej Raben. Kierowca z firmy kurierskiej nie ma obowiązku wnoszenia mebli do domu klienta.

5. Wybierając dostawę samochodem Sklepu Meblowego Gama, możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminu dostawy, podanego na stronie. Spowodowane jest to koniecznością montażu mebli i zaplanowaniem odpowiedniej trasy.

 

 

§ 15

 

>>>[DOSTAWA I ODBIÓR – SAMOCHÓD FIRMOWY SKLEPU GAMA]<<<

 

1. Zamówienia dostarczane samochodem firmowym Sklepu Meblowego Gama.

 

a) województwa: zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie - koszt transportu: 149 zł.

 

b) województwa: śląskie, małopolskie. Świętokrzyskie – koszt transportu: 199 zł.

 

c) województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie – koszt transportu: wycena indywidualna

 

2.Możliwe jest wybranie opcji mebli zmontowanych (dot. województw wymienionych w  § 15 pkt.1 a),b) oraz c) w zależności od wyceny indywidualnej. Koszt mebli zmontowanych: +10 %, od wartości całego zamówienia. Meble zmontowane, których gabaryty nie pozwalają wnieść ich do mieszkania, dostarczamy w paczkach i montujemy na miejscu u klienta.

 

a) Montaż mebli - oznacza zmontowanie mebli w bryły, bez instalacji / zawieszania w budynku klienta.


3. Do zamówionych mebli wysłanych samochodem firmowym Sklepu Meblowego Gama, możliwe jest wykupienia usługi wniesienia mebli. Dodatkowy koszt wniesienia wynosi 49 zł.

 

4. Dodatkową opcją wysyłki samochodem firmowym Sklepu Meblowego Gama jest dostawa po godzinie 16:00: + 49 zł.

 

5. Kierowca Sklepu Meblowego Gama  dostarcza meble pod dom klienta i nie wnosi mebli, chyba, że została wykupiona wcześniej taka opcja

 

6. Wybierając dostawę samochodem Sklepu Meblowego Gama, możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminu dostawy, podanego na stronie. Spowodowane jest to koniecznością montażu mebli i zaplanowaniem odpowiedniej trasy.

 

7. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

 

8. W okresach przedświątecznych (ze względu na zwiększoną liczbę zamówień) oraz w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych na drogach, Sklep Meblowy Gama ma prawo, za zgodą Kupującego do wysyłki mebli firmą kurierską, nie zaś dostawy własnym transportem.

 

 

§ 16

>>>[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]<<<

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres sklepu w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 4a, 67-410 Sława. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt  powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.

3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu w Sławie, 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego 4a, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@gama-sklep.pl

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w  której przedmiotem świadczenia są meble nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. przelewem, jeżeli Kupujący tak właśnie dokonał płatności za produkt. Kupujący zobowiązany jest zwrócić  produkt Sprzedawcy. 

 

a) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

b) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Kupującego - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


7. Przy zakupie mebli zmontowanych należy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa).

§ 17

 

>>>[REKLAMACJE]<<<

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody w ciągu 72 godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;


b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;

 

c) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w karcie gwarancyjnej mebli tapicerowanych Grupy IMS Sofa.

Karta gwarancyjna do pobrania pod linkiem: http://www.bydgoskiemeble.pl/karty-gwarancyjne

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 

7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie polski.

 

DZIAŁ IV

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

§ 18

 

>>>[ROZWIĄZANIE UMOWY]<<<


1. Użytkownik występujący w serwisie gama-sklep.com.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Sklep Meblowy GAMA za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Sklepu Meblowego GAMA, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie gama-sklep.com.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

 

§ 19

 

>>>[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu<<<

>>>gama-sklep.com.pl]<<<


1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep Meblowy Gama lub są realizowane niezgodnie z treścią umowy lub przepisów prawa.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie gama-sklep.com.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Sklep Meblowy Gama rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

§ 20

 

>>>[PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY]<<<

 

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Meblowym GAMA, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep Meblowy GAMA w ramach serwisu gama-sklep.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi Sklepem Meblowym GAMA, przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 21

 

>>>[WAŻNOŚĆ REGULAMINU]<<<


Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że bez postanowień dotkniętych nieważnością stosowanie Regulaminu stałoby się niemożliwe.

 

§ 22

 

>>>[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]<<<


1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.gama-sklep.com.pl/doc/show/regulamin-1.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.gama-sklep.com.pl/doc/show/regulamin-1.

3. Właściciel serwisu ma prawo  zmiany niniejszego Regulaminu, o czym informuje Użytkownika. Użytkownik, w terminie 14 dni, ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy i tym samym usunąć swoje Konto Użytkownika. Milczenie Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na niniejszej stronie http://www.gama-sklep.com.pl/doc/show/regulamin-1.


 

 

Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami).

KONTAKT Z NAMI

68 506 50 90

biuro@gama-sklep.pl

RUF UNS AN

Wir sprechen deutsch

0049 15 236 296 646

magdat@gama-sklep.pl

PORADY

Meble dziecięce

Tanie szafki kuchenne

Systemowe meble modułowe

Wygodne krzesło

Zamówienia telefoniczne


68 415 12 50
Newsletter

© 2013 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Sklepu Gama Mapa serwisu

Złóż zamówienie
przez telefon

Przed złożeniem zamówienia przez telefon prosimy o przygotowanie wcześniej sprecyzowanych danych na temat produktu, który Państwo pragną zakupić

poniedziałek - piętek 9-18

68 415 12 50